M-Biz Asia Co., Ltd.
Application Form / ใบสมัครงาน
MBiz Media
       
 *ประวัติ
*ชื่อ - นามสุกล ::
 
 
กรุณาระบุ คำนำหน้าให้ถูกต้อง กรณีอื่น ๆ ให้ระบุด้วย เช่น ว่าที่ร้อยตรี แล้วตามด้วยชื่อ - นามสกุล
 
วันเกิด ::
 
เพศ ::
ชาย หญิง
สถานะสมรส
ส่่วนสูง ::
cm.
น้ำหนัก
kg.
สัญชาติ ::
ศาสนา
*ที่อยู่ปัจจุบัน ::
*โทรศัพท์ ::
 
ให้ระบุหมายเลข โทรศัพท์เท่านั้น ห้ามมีขีด - การระบุเลขหมายที่ถูกต้องเช่น 25142255 ถ้ามีหมายเลขต่อให้ระบุด้วยเช่น 405
 
*โทรศัทพ์มือถือ ::
 
 
ให้ระบุหมายเลข โทรศัพท์เท่านั้น ห้ามมีขีด - การระบุเลขหมายที่ถูกต้องเช่น 25142255 
 
รู้จัก MBiz Asia จาก
 Online (กรุณาระบุชื่อ website)
 
 Friends (กรุณาระบุชื่อ)
 
 *ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
ตำแหน่งงาน ::
 
ลักษณะงาน ::
งานประจำ (Full time)
 
งานนอกเวลา (Part time)
 
งานอิสระ (Freelance)
 
นักศึกษาฝึกงาน (Training)
*ความสามารถพิเศษ ::
 
   
   
   
   
โปรดระบุ โปรแกรมที่สามารถใช้ได้ และความสามารถพิเศษ
*เงินเดือนที่ต้องการ ::
บาท
   
 
 *ประวัติการศึกษา
1)
   
ระดับการศึกษา ::
ชื่อสถานศึกษา ::
วุฒิการศึกษา ::
สาขาวิชา ::
ปีที่สำเร็จการศึกษา ::
(เช่น 2550)
เกรดเฉลี่ย ::
2)
 
ระดับการศึกษา ::
ชื่อสถานศึกษา ::
วุฒิการศึกษา ::
สาขาวิชา ::
ปีที่สำเร็จการศึกษา ::
(เช่น 2550)
เกรดเฉลี่ย ::
 
 *ประสบการณ์การทำงาน
1)
   
ระยะเวลา ::
ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท ::
 
ที่อยู่ติดต่อ ::
ตำแหน่ง ::
   
เงินเดือน ::
บาท
   
หน้าที่รับผิดชอบและผลงาน ::
 
   
   
   
   
       
2)
   
ระยะเวลา ::
ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท ::
 
ที่อยู่ติดต่อ ::
ตำแหน่ง ::
   
เงินเดือน ::
บาท
   
หน้าที่รับผิดชอบและผลงาน ::
 
   
   
   
   
       
3)
   
ระยะเวลา ::
ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท ::
 
ที่อยู่ติดต่อ ::
ตำแหน่ง ::
   
เงินเดือน ::
บาท
   
หน้าที่รับผิดชอบและผลงาน ::
 
   
   
   
   
 
 *การฝึกอบรม
1)
ระยะเวลา ::
ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม ::
หลักสูตร ::
 
 

2)

 
ระยะเวลา ::
ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม ::
หลักสูตร ::
 
 
3)
 
ระยะเวลา ::
ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม ::
หลักสูตร ::
 
 *ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัต
ความสามารถทางภาษา ::
ภาษา
พูด
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้
อังกฤษ
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้
 
 
 
 
พิมพ์ดีด ::
ไทย คำ/นาที   อังกฤษ คำ/นาที  
ความสามารถในการขับขี่ ::
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
 
มีพาหนะส่วนตัว ::
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
 
ใบอนุญาตขับขี่ ::
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   อื่นๆ
ความสามารถพิเศษ ::
 
   
   
   
   
โครงการ ผลงาน เกียรติ
ประวัติ และประสบการณ์
อื่นๆ ::
 
 
บุคคลอ้างอิง ::